Arvot ja Velvollisuudet

Arvot ja Velvollisuudet

Tarjoamme Teriskodilla päihde-ja mielenterveyskuntoutujalle mahdollisuuden parempaan arkeen aktivoinnin, tuen ja yksilöllisen kuntoutuksen avulla. Jokainen asukas kohdataan yksilönä, jolla on omat tarpeet, toiveet ja elämänhistoria. Teriskodin toiminta on suunniteltu tukemaan asukkaan oma-aloitteisuutta sekä vahvistamaan yhteisöllisyyden ja turvallisuuden sekä voimaantumisen tunnetta.

Hengellisyys:

Teriskotisäätiön arvoperusta perustuu kristilliselle arvopohjalle. Asukkaan hengellisten tarpeiden huomioiminen eri tavoin, näitä tapoja voivat olla esimerkiksi asukkaan terapeuttinen kuunteleminen, läsnäolo, pyhien toimitusten mahdollistaminen tai rukous asiakkaan kanssa. Päivä alkaa Teriskotisäätiöllä päivänavauksella, jossa luetaan päivänsana. Asukkaalla on mahdollisuus henkilökohtaiseen tai ryhmäkeskusteluun asukkaan omista hengellisistä näkemyksistä.

Ihmisarvon kunnioittaminen:

Arvoperusta perustuu ihmisarvon ja elämän kunnioittamiseen. Jokaisella asukkaalla tulee olla elämäntilanteesta riippumatta mahdollisuus kasvuun ja kehitykseen sekä oikeus hyvään ja arvokkaaseen elämään. Teriskotisäätiöllä jokaisella on oikeus tulla kunnioitetuksi omaan luonteeseen, näkemykseen tai muutokseen. Häntä tuetaan ja ohjataan asukkaan arvojen saavuttamiseksi, kuitenkin niin että arvossa korostuu päihteettömyys ja on yhteiskunnan normien mukaista.

Yksilön kunnioitus:

Tarkoittaa, jokaista Teriskodin asukasta, henkilökuntaa, omaista, yhteistyökumppaneita ja itseämme. Kunnioitamme luomalla turvallisen ja luottamuksellisen ympäristön, hyväksymme toisemme sellaisina kuin olemme ja arvostamme sekä tuemme toisiamme päämääriin pääsemisessä. Yhteistyökumppanien kanssa on avoimen, arvostavan sekä kunnioittavan yhteistyön ylläpitämistä.

Tasa-arvo:

Työntekijä edistää omalta osaltaan tasa-arvon toteutumista työssään ja yhteisössä heidän asemastaan, elämäntilanteestaan, sukupuolestaan, iästään, uskonnostaan, kulttuuristaan, rodustaan, vakaumuksestaan tai mielipiteestään riippumatta. Teriskotisäätiöllä asukkailla tulee olla mahdollisuus hyvään ja tasa-arvoiseen elämään sekä saada antaa oma näkemyksensä asioihinsa ja itseään koskeviin päätöksiin. (Päihteiden käyttäminen kiellettyä, tähän asiakkaalla ei ole mahdollisuus vaikuttaa sitä hyväksyttämällä).

Yhteisöllisyys:

Työntekijä toimii rakentavassa yhteistyössä muiden ammattilaisten, sekä asukkaiden kanssa. Hän tuo esille näkemyksensä työn ja työyhteisön kehittämiseksi ja ottaa puheeksi myös vaikeita asioita. Teriskotisäätiön yhteisöllisen asumispalvelun tarkoituksena on tukea asukasta sosiaaliseen toimintaan, oppia elämään toisten ihmisten kanssa ja huomioimaan itsensä ja toiset asukkaat. Vertaistuki yhteisössä on avainasemassa kuntoutumisessa. Tarkoituksena on läheinen, tasapainoinen ja arvokas elämä Teriskotisäätiöllä.

Voimaantuminen:

Teriskotisäätiön asumispalvelussa on mahdollisuus osallistua työtoimintaan asukkaan omien fyysisten ja henkisten voimavarojen mukaan, sekä voimaantua hengellisiä tarpeita huomioimalla sekä yhteisöllisyyteen kuuluvuudella.

Teriskotisäätiössä asukkaalla on myös henkilökohtaisia velvollisuuksia itseään ja yhteisöä kohtaan, lähipiiriänsä, muita asukkaita, ja myös henkilökuntaa kohtaan. Velvollisuuksien ymmärtäminen ja niiden käytännön toteuttaminen lisää asukkaan omaa sekä yhteisön hyvinvointia, edistää terveyttä, päihteettömyyttä sekä lisää muutosta elämänhallintaan. Tällaisia velvollisuuksia ovat esimerkiksi velvollisuus päihteettömyyteen, terveyttä edistävään elämäntapaan, terveysseurantaan ja annettujen ohjeiden noudattamiseen. Teriskodilla asuessaan asukkaalla on velvollisuutena pitää omasta henkilökohtaisesta ja yhteisestä elinympäristöstä huolta itsenäisesti ja tuettuna. Asukkaan kanssa suunnitellaan yhdessä mihin toimintoihin hän on kykenevä ja mitkä toiminnot edesauttavat hänen hyvinvointiaan.