Toimintakertomus

Teriskotisäätiö

Toimintakertomus 2017
Teriskotisäätiö
Tyriseväntie 139
37800 Akaa
045-691 0020 teriskoti@saunalahti.fi
Y-tunnut 0992992-4

Sisällys
1 YLEISTÄ
1.1 Säätiön tarkoituksen toteuttaminen
1.2 Toiminta-ajatus ja arvot
2. HALLINTO
3. YHTEISTYÖ
4. PALVELUKUVAUKSET
5. ASUMISPALVELUN TOTEUTUS
6. HENKILÖKUNTA
5.1 Henkilökunnan kouluttautuminen
5.2 Opiskelijat ja työtoiminta
7. TILAT
7,1 Päätalo
7.2 Autopirtti
7.3 Kauranen
7.4 Lääkärintalo
7.5 Saunarakennus
7.6 Autoverstas
7,7 Puuverstas
7.8 Kuntoilutila
7.9 Ympäristö
8. VIRIKETOIMINTA
9. HENKILÖKUNNAN SISÄINEN TOIMINTA
10. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
11. TIEDOT OLENNAISISTA MUUTOSTÖISTÄ TILIKAUDELLA
12. TERISKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEN LÄHIPIIRITOIMET

1. YLEISTÄ
Teriskoti on vuonna 1987 perustettu kristillisellä arvopohjalla toimiva päihde-ongelmaisille tarkoitettu kuntoutuskoti. Perustaja Kristillisen Työväen Liitto, joka säätiöi kodin vuonna 1995 nimellä Teriskotisäätiö. Teriskotisäätiö on voittoa tavoittelematon asumispalveluyksikkö.
Teriskotisäätiö tuottaa päihde- ja mielenterveysasumispalvelua. Teriskodin yhteisöllisyyden tarkoituksena on päihteettömän elämänhallinnan omaksuminen ja vertaistuen saaminen sekä antaminen yhteisössä. Asumispalvelu on tarkoitettu päihde- ja mielenterveysongelmaisille sekä asunnottomille, jotka eivät selviydy kotonaan riippuvuuskäyttäytymisen ja mielialaoireilun vuoksi.
Yhteistyötahoina ovat sosiaali- ja terveysviranomaiset, Kristillisen Työväen Liitto ja sen jäsenyhdistykset, ev.lut. seurakunnat, vapaat kristilliset suunnat ja päihdetyötä tekevät järjestöt mm. Sininauhaliitto, jonka jäsen Teriskotisäätiö on.
Teriskotisäätiön tavoitteena on tukea ja ohjata päihteettömyyteen, motivoida asiakasta omatoimisuuteen, vastuuttaa omien asioiden hoitamiseen ja huomioimaan Teriskotisäätiön yhteisöllisyyden. Teriskotisäätiöllä on tarjottavana asiakkaille monenlaisia askareita sekä toimintaa asiakkaan omien voimavarojen ja halukkuuden mukaan.

Teriskotisäätiö tarjoaa asiakkaille yksilöterapiaa, yksilö- ja ryhmä keskusteluja, korva-akupunktiota, palveluohjausta, viriketoimintaa ja työterapiaa. Asiakas voi käyttää autokorjaamoa ja puuverstasta halutessaan omiin tarpeisiin. Teriskotisäätiön asiakas voi osallistua työtoimintaan omien mahdollisuuksien mukaan työterapiana. Työtoimintaan osallistumisesta kuten keittiötöistä, siivouksesta, pihatöistä, remontoimisesta, jne. maksetaan pientä kannustinrahaa.

Työtoimintaan osallistuminen auttaa monia ennaltaehkäisevästi mm. irtautumaan päihteiden käytöstä, syrjäytymisestä, sosiaalisista peloista. Teriskotisäätiö on yhteistyössä Akaan ja Valkeakosken kaupunkien kanssa työtoiminnan järjestämisestä. Teriskodilla on mahdollista olla kuntouttavassa työtoiminnassa, työharjoittelussa tai palkkatuella sekä suorittaa myös siviili- ja yhdyskuntapalvelua. Työtoimintaan osallistuminen lisää sosiaalisuutta, arkipäivään miellekyyttä, päivärytmiä, itsearvostusta, kuuluvuutta työyhteisöön sekä onnistumisen iloa.

Teriskotisäätiö järjestää ulkopuolisille mahdollisuuden osallistua päihderyhmiin.

Teriskotisäätiö tuottaa asumispalvelua päihde- ja mielenterveysongelmaisille. Teriskodilla asiakaspaikkoja on 10 ja tukiasuntoja 7. Asiakashuoneita on 16, joista yksi on kahden hengen huone (Päätalo). Asumispalvelut on jaettu neljään eri asumisyksikköön, tukiasuntoja Kauranen, jossa tukiasumispaikkoja 5 ja lääkäritalon alakerrassa 2 tukiasuntoa. Asiakaspaikkoja on Päätalossa 4 ja Autopirtissä 6.

1.1 Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

Teriskotisäätiö tuottaa päihde- ja mielenterveysasumispalvelua omistamissaan kiinteistöissä sekä maapohjassa. Teriskotisäätiö on voittoa tavoittelematon asumispalvelua tuottava yksikkö.

Teriskotisäätiön päihde- ja mielenterveysasumispalvelun toiminnan lähtökohtana ovat lait, säädökset ja suositukset, jotka määrittävät palvelun tilaajille ja palvelunlaadun asukkaille. Palvelun laatu sisältää mm. toiminnan johtamisen, henkilöstön määrän, ammattitaidon ja osaamisen, lääkehoidon sekä asukas- ja toimitilojen toimivuuden.

Sääntöjen mukaan Teriskotisäätiön tarkoituksena on tehdä päihde- ja mielen-terveystyötä tuki- ja asumispalvelussa. Teriskotisäätiön päihde- ja mielenterveysasumispalvelu on kristilliselle arvopohjalle perustettu yhteisöllinen tuki- ja asumispalvelu. Yhteisöllisyyden tarkoituksena on päihteettömän elämänhallinnan omaksuminen ja vertaistuen saaminen sekä antaminen yhteisössä.

1.2 Toiminta-ajatus ja arvot

Asumispalvelu on tarkoitettu päihde- ja mielenterveysongelmaisille sekä asunnottomille, jotka eivät selviydy kotonaan riippuvuuskäyttäytymisen ja mielialaoireilun vuoksi. Teriskotisäätiö on voittoa tavoittelematon asumispalveluyksikkö.

Teriskotisäätiön arvoperusta on lähtökohta hoitotyölle asumispalveluyksikössä, niiden sisäistämisen ja ymmärtämisen kautta hoitotyö on laadukkaampaa ja tavoitteellisem-paa.
Hengellisyys: Teriskotisäätiön arvoperusta perustuu kristilliselle arvopohjalle. Hen-gelliseksi voidaan ymmärtää eri tavoin asiakkaan hengellisten tarpeiden huomioi-minen. Teriskotisäätiöllä päivällä luetaan ruokailun yhteydessä päivänsana ja ruokarukous. Asiakkaalla on mahdollisuus henkilökohtaiseen tai ryhmäkeskusteluun asiakkaan omista hengellisistä näkemyksistä.
Ihmisarvon kunnioittaminen: Arvoperusta perustuu ihmisarvon ja elämän kunnioittamiseen. Jokaisella asiakkaalla tulee olla elämäntilanteesta riippumatta mahdollisuus kasvuun ja kehitykseen sekä oikeus hyvään ja arvokkaaseen elämään. Teriskotisäätiöllä jokaisella on oikeus tulla kunnioitetuksi omaan luonteeseen, näkemykseen tai muutokseen. Häntä tuetaan ja ohjataan asiakkaan arvojen saavuttamiseksi, kuitenkin niin että arvossa korostuu päihteettömyys ja on yhteiskunnan normien mukaista.

Tasa-arvo: Työntekijä edistää omalta osaltaan tasa-arvon toteutumista työssään ja yh-teisössä heidän asemastaan, elämäntilanteestaan, sukupuolestaan, iästään, uskonnos-taan, kulttuuristaan, rodustaan, vakaumuksestaan tai mielipiteestään riippumatta.

Teriskotisäätiöllä asiakkailla tulee olla mahdollisuus hyvään ja tasa-arvoiseen elämään sekä saada antaa oman näkemyksensä asioihinsa ja häntä koskeviin päätöksiin. (Päih-
teiden käyttäminen kiellettyä, tähän asiakkaalla ei ole mahdollisuus vaikuttaa sitä hyväksyttämällä).

Yhteisöllisyys: Työntekijä toimii rakentavassa yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa asiakkaiden ja potilaiden hyväksi. Hän tuo esille näkemyksensä työn ja työ-yhteisön kehittämiseksi ja ottaa puheeksi myös vaikeita asioita. Teriskotisäätiön yhtei-söllisen asumispalvelun tarkoituksena on tukea asiakasta sosiaaliseen toimintaan; op-pia elämään toisten ihmisten kanssa ja huomioimaan itsensä ja toiset asukkaat. Ver-taistuki yhteisössä on avainasemassa kuntoutumisessa. Tarkoituksena on läheinen ja tasapainoinen sekä arvokas eläminen Teriskotisäätiöllä

Voimaantuminen: Teriskotisäätiön asumispalvelussa on mahdollisuus osallistua työ-toimintaan asukkaan omien fyysisten ja henkisten voimavarojen mukaan sekä voi-maantua hengellisiä tarpeita huomioimalla sekä yhteisöllisyyteen kuuluvuudella.

Teriskotisäätiössä asiakkaalla on myös henkilökohtaisia velvollisuuksia itseään ja yhteisöä kohtaan. Velvollisuuksien ymmärtäminen ja niiden käytännön toteuttaminen lisää asiakkaan omaa sekä yhteisön hyvinvointia, edistää terveyttä, päihteettömyyttä sekä lisää muutosta elämänhallintaan.

Teriskotisäätiöllä asuessaan asiakkaalla on velvollisuutena pitää omasta henkilökoh-taisesta elinympäristöstä huolta itsenäisesti sekä tuettuna. Asiakkaan kanssa suunnitellaan yhdessä mihin toimintoihin hän on kykenevä ja mitkä toiminnot edesauttavat hänen hyvinvointiaan.

2. HALLINTO
Kristillisen Työväen Liitto ry:n liittohallitus valitsevat Teriskotisäätiön hallituksen ja tilintarkastajat. Teriskotisäätiön hallitus valvoo ja hoitaa Teriskodin sisäistä- ja ulkoista valvontaa. Teriskotisäätiön hallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että säätiön toiminta on lain, säätiön sääntöjen sekä säätiössä omaksuttujen periaatteiden mukaista ja informaatio luotettavaa.

Teriskotisäätiön hallitus valvoo toiminnanjohtajan vastuulla olevaa hallintoa. Hallitus vastaa myös siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toiminnanjohtaja antaa hallitukselle tiedot, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi. Toiminnanjohtaja hoitaa säätiön päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toiminnanjohtajan tehtävänä on myös valvoa, että sen alaisten toiminta on järjestetty lain, sääntöjen sekä hallituksen ja toiminnanjohtajan päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Teriskotisäätiön hallituksessa on kuusi jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varamiehet.

Hallituksen puheenjohtajana oli Erkki Eteläniemi ja varapuheenjohtajana Tarja Perälä. Hallituksen muut jäsenet ovat: Seppo Harinen, Pirkko Nord, Veijo Rantanen ja Veikko Vepsäläinen.

Hallituksen varajäsenet: Mauno Alarotu, Pirjo Karjalainen-Jääski, Anna-Kaisa Korpela, Jouko Koski, Laine Ilkka ja Sari Pulla-Savolainen.

Hallitus kokoontui sääntömääräisen kevät – ja syyskokousten lisäksi neljä kertaa. Pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 67 pykälää.

Säätiön toiminnanjohtajana ja asiamiehenä toimi Teriskotisäätiön hallituksen nimittämä toiminnanjohtaja Kirsi Honkanen, joka toimi hallituksen kokouksissa sihteerinä. Nimenkirjoitusoikeus on Kirsi Honkasella ja lähihoitaja Marika Mantosella.

Tilintarkastajana toimi HT-tilintarkastaja Matti Tiura sekä varatilintarkastaja HT/KLT/HHJ Satu Sullanmaa.

Tilitoimistona toimi Toijalan tilitoimisto.

3. YHTEISTYÖ
Teriskotisäätiölle on ensiarvoisen tärkeää kuntayhteistyö eri kuntien toimijoiden kanssa. Teriskotisäätiön toimintaa ei ole markkinoitu kunnille, vaan tietoisuus toiminnasta on levinnyt pitkäaikaisen yhteistyön, asiakkaiden sekä koulutustilanteiden välityksellä. Teriskotisäätiölle tullaan asiakkaaksi ympäri Suomea kunnan maksusitoumuksella mm. A-klinikoiden ja kuntien sosiaalitoimistojen kautta. Yhteistyöhön kuuluu eri alojen kanssa yhteinen toimijuus asiakkaiden kokonaisvaltaiseen elämänlaadun parantamiseksi.

Yhteistyö lähiseutujen yhteistyötahojen kanssa on ollut monipuolista sekä tärkeätä toimivuuden kannalta.

Yhteistyöpalavereja on ollut lähettävien kuntien sosiaalityöntekijöiden sekä A-klinikan työntekijöiden kanssa.
Teriskotisäätiön palveluita on käyttänyt seuraavat kunnat:
– Akaan kaupunki (maksusitoumus aikuissosiaalista, vanhuspalveluista)
– Valkeakoskenkaupunki (maksusitumukset tulevat Valkeakosken A-klinikan kautta)
– Valkeakoskenkaupunki, mielenterveystoimisto.
– Urjalankunta (maksusitoumus aikuissosiaalista, vanhuspalvelut)
– Kangasalankunta (maksusitoumus aikuissosiaalista)
– Lempäälän kaupunki (sosiaalitoimi, vammaispalvelu)
– Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Käyttöaste on vuonna 2018; ollut lähes koko ajan täynnä.

4. PALVELUKUVAUKSET

Päihde- ja/tai mielenterveys asumispalvelut on tarkoitettu niille asukkaille, joilla on vakavia päihdeongelmia ja/tai mielenterveyden häiriöitä. Näihin ongelmiin ja häiriöihin he tarvitsevat tukea. Asumispalvelut on tarkoitettu niille asukkaille, jotka eivät toimintakykynsä vuoksi selviydy omassa kodissaan asumisesta itsenäisesti. Teriskotisäätiöllä järjestetään kahdella palvelutasolla: tuettu asuminen ja palveluasuminen. Työtoiminnan tavoitteena on vaikeasti toimintarajoitteisten toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Tukiasumispalvelu (7):
Asukas asuu vuokra-asunnossa tukiasumispalvelussa. Asukas tekee asumisestaan vuokrasopimuksen Teriskotisäätiön kanssa. Tukiasumisen tavoitteena on auttaa asukasta toimimaan mahdollisimman itsenäisesti. Tukiasuminen käsittää säännöllistä kuntoutussuunnitelmaan perustuvaa päivittäistä kuntoutumista. Tukiasumispalvelussa

asukas opettelee hallitsemaan mm. oireitaan. Asukkaat eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa, tukea ja valvontaa. Puhelinpäivystys toimii ympärivuorokautisesti.

Tukiasumispalveluun sisältyy kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan perustuva psykososiaalinen kuntoutus, virkistystoiminta ja harrastusmahdollisuudet. Asukkaan päihteettömyyden valvonta sekä ohjaus. Asukkaan lääkehuolto ja hänen terveyden-tilan seuranta sekä tarvittaessa terveydenhuollon palvelujen järjestäminen. Asukkaan palveluohjaus, mikä sisältää tarvittaessa neuvontaa, ohjausta ja tukea erilaisten

etuuksien hakemista esim. Kelan tuet: hoitotuki, asumistuki asiakasmaksut. Asukasta tuetaan sosiaalisten verkostojen luomiseen ja säilyttämiseen asumispalvelun aikana. Asukkaan jokapäiväinen aterian huolehtiminen (aamupala, lounas, päivällinen, välipalat, kahvit). Avustaminen, ohjaus ja neuvonta, kuten pyykkihuolto.

Asukas saa ohjausta ja tukea 1-5 h viikossa, sisältäen sekä yksilö- että ryhmätoimintaa, lääkehuollon, viriketoimintaa sekä palveluohjausta ja tukea mm asioinnissa, kodinhoidossa ja muissa yksilöllisissä tarpeissa. Henkilöstöä on paikalla klo 06.00-20.00 välisenä aikana ja puhelinpäivystys 20.00 – 06.00.

Palveluasuminen (10):

Palveluasumisessa asiakas tarvitsee intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntoutusta sekä omatoimisuuden ja asumisen tiivistä harjoittelua. Asukkaat eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa, tukea ja valvontaa. Palveluasuminen on yhteisöllistä asumista ryhmäasunnossa. Asukas tekee asumisestaan vuokrasopimuksen, puhelinpäivystys toimii ympärivuorokautisesti. Henkilöstöä on paikalla klo 06.00-20.00 välisenä aikana ja/tai puhelinpäivystys 20.00 – 06.00.

Palveluasuminen käsittää säännöllistä kuntoutussuunnitelmaan perustuvaa kuntouttavaa toimintaa, kuntouttava toimintaa järjestetään Teriskotisäätiöllä. Asumispalveluun sisältyy sosiaalinen kuntoutus arkielämässä selviytymiseen, asioiden hoitoon, viriketoiminta ja harrastuksien tukeminen. Päihteettömyyden valvonta ja ohjaus päihteettömään elämäntapaan. Lääkehoito ja asukkaan terveydentilan seuranta sekä tarvittaessa terveydenhuollon palvelujen järjestäminen. Asukkaan palveluohjaus erilaisten taloudellisten hakemusten neuvonnassa, ohjauksessa ja tukemisessa kuten Kelan tuet: toimeentulotuki, asiakasmaksut, asumistuki, hoitotuki. Asukkaan jokapäiväinen aterian huolehtiminen (aamupala, lounas, päivällinen, välipalat, kahvit), pyykkihuolto, ohjaus ja neuvonta sekä tarvittava apu. Yhteisöllisyydessä, ym. sosiaalisten verkostojen tukeminen.

5. ASUMISPALVELUN TOTEUTUS

Teriskoti on yhteisöllinen asumispalvelu, jonka tarkoituksena on yhteisön sisällä asukkaiden kesken antaa vertaistukea, huolehtia ja kantaa vastuuta itsestä, toisista sekä omasta ja yhteisestä ympäristöstä.

Uuden asukkaan tullessa asumispalveluun tehdään yhdessä asukkaan kanssa kuntoutussuunnitelma, jossa käydään läpi asukkaan kotiolot, omaiset, fyysinen ja
psyykkinen ja sosiaalinen tilanne, päihdekäyttö, motivaatio, sitoutuminen, halukkuus erilaisiin toimintoihin sekä tulevaisuuden suunnitelma. Kuntoutussuunnitelma tarkistetaan tilanteiden muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa. Palvelussa otetaan huomioon kuntoutussuunnitelman mukaiset arvot, tavoitteet ja toiveet, jos toiveet olivat toteutettavissa.

Asukkaiden arkipäivässä pärjäämisen takeena oli ohjaus ja tuki asukkaan omia voimavaroja hyödyntäen. Asukaan tapoja, toiveita ja voimaantumista tuettiin erilaisilla toiminnoilla asukkaan kykyjen mukaan.
Teriskodilla asukkaille mahdollistettiin osallistuminen seurakunnan toimintaan, eri seurakunnat kävivät pitämässä 1-2 kertaa kuukaudessa hartauksia.
Asukkaille järjestettiin kauppapalvelu Toijalan S-markettiin kaksi kertaa viikossa ja lääkäri ym. hoitopalveluihin kuljetus lähikuntiin Teriskotisäätiön omalla autolla.
Asukkaiden yhteydenpitoa omaisiin, ystäviin ja sukulaisiin kannustettiin. Muutaman asukkaan kanssa käytiin tapaamassa omaisia sekä saatiin uusia yhteyksiä kirjeitse tai puhelimitse.
Asumispalvelun palvelumaksu sisältävät mm. aamupalan, lounaan, päiväkahvin, iltapalan ja klo 7 – 20 välisen ajan tarjolla on kahvia. Iltaruoalta oli mahdollisuus ottaa yöpalaa huoneeseensa.
Teriskodin omalääkäri oli tavoitettavissa kuukaudessa viikon ajan. Muina aikoina asukkaat käyttivät lääkäri, laboratorio, terveydenhoitajan, röntgen ym. terveyskeskuspalveluita Akaan Toijalassa.
Asiakkaat:

Teriskodissa oli vuoden aikana asukkaina 31 miestä. Heille kertyi vuoden aikana yhteensä 5941 asumispäivää. Asumispalvelupaikkojen (10) asukaspäiviä kertyi 4745. Asukkaista asui tukiasunnoissa 7 miestä, heille kertyi asumispäiviä 1196. Näin ollen vuoden 2018 käyttöaste oli 95,75%.

Kuntoutus:

Teriskotisäätiön asukkaiden kuntouttava toiminta perustuu yhteisöhoitoon, asukasta tuetaan ja ohjataan päihteettömyyteen, motivoidaan asukasta omatoimisuuteen, vastuutetaan omien asioiden hoitamiseen ja motivoidaan osallistumaan talon sisäiseen työterapiaan. Kuntoutuksen lähtökohtana selviytyminen arkipäivästä päihteettömänä, joihin apuna on ollut yksilö- ja ryhmäkeskustelut, palveluohjaus sekä tukeminen ja ohjaus jokapäiväisissä askareissa kuten terveyden ylläpitämisessä, hygieniassa, siivouksessa, ravinnossa, liikunnassa sekä neuvoa ja ohjata erilaisten etuuksien

hakemisessa. Asukkaat tarvitsevat kuntoutumisessa henkilökunnan ohjausta ja neuvontaa.

Kuntoutuksessa tärkeätä kannustaa asukasta aloittamaan uusia toimintoja tai jatkamaan asukkaan aikaisempaa työhistoriaa tai harrastustoimintaa, kuten mm. eräillä asukkailla on mahdollistettu käsityöt, puutyö, maalaus, autonkorjaus, pihatyöt, tietokoneiden korjaus ja rakennustyöt. Kuntoutuksessa on tärkeätä henkilökunnan sekä toisten asukkaiden vertaistuki. Kuntoutumista tuettiin myös sosiaalisten suhteiden; sukulaisten ja yleensä läheisten suhteiden parantamisella sekä vierailukutsuilla. Kuntoutumisessa painotettiin liikunnan tärkeyttä. Asukkaille mahdollistettiin käyntejä Teriskodin omalla kuntosalilla, ympäristössä liikkumisessa, matkat Hämeenlinnan uimahalliin sekä keilailuhalliin.

Teriskodille asukkaan tullessa on otettava huomioon uusien asukkaiden jatkuva huonompi fyysinen että henkinen kunto, he ovat moniongelmaisempia ja terveydeltään monisairaita. Useiden päihteiden ja lääkkeiden yhtäaikainen käyttö on huolestuttavaa, koska asukkaiden kunto on useinkin aluksi heikko.

Asumispalvelun aikana lääkkeiden käyttöön kiinnitettiin huomiota ja niitä vähennettiin, varsinkin riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä. Asukkaiden terveyden-huoltoon liittyvät asiat hoidettiin Teriskodin omalla lääkärillä (lääkehuolto, terveys-tarkastus 2xvuodessa), muina aikoina Akaan terveyskeskuksessa, Pitkäniemen sairaalassa, Valkeakosken A-klinikalla sekä erikoissairaanhoito Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tays ja Vals.

6. HENKILÖKUNTA

Teriskotisäätiön työyhteisö on pieni ja tiivis. Jokainen työntekijä kantaa vastuuta omassa työvuorossaan. Toiminnanjohtajan tarkoituksena on vastata koko työyhteisön toimivuudesta, markkinoinnista, taloudesta, kehittämisestä, tiedottamisesta, työntekijöiden hyvinvoinnista sekä delegoida erilaisia tehtäviä eteenpäin henkilöstölle. Hänen alaisuuteen kuuluu lääkäri, joka vastaa asukkaiden terveydenhoidosta sekä lääkehuollosta. Toiminnanjohtaja vastaa hoitopuolen osa-alueesta ja delegoi hoitohenkilöille vastuualueita sekä yhdessä hoitotyön työntekijöiden kanssa vastaa Teriskotisäätiön asukkaiden hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti.
Asukkailla on omatyöntekijä, omahoitajuus. Omahoitajuutta kehitetään koko ajan asukkaiden tarpeita vastaaviksi. Omahoitajalle kuuluu asukkaiden voinnin ylläpitämisen lisäksi mm. huolehtia omaisten, läheisten yhteydenpidosta sekä lääkärissä tai muissa toimenpiteissä käynnit. Asukkaiden tarpeet ovat yksilöllisiä ja usein monisyisiä, joten hoitotyöntekijät joutuvat olemaan yhteyksissä asiakkaan asioissa eri viranhaltioihin sekä läheisiin eli hoitotyö on moniammatillista verkostotyötä. Asukkaiden hoidossa korostettaan Teriskodin arvopohjia.
Henkilökunnan työnkuva on monipuolinen ja vaativa. Työnkuvaan kuului mm. omahoitajuus, yksilö- ja ryhmäkeskustelut, lääkehoito, toimeentulotuki ym. hakemusten tekeminen/avustaminen, laskutus, terveydenhoito, erilaiset arkipäivän

ohjaukset kuten hygienia, siisteys. pyykkihuolto ja yleisen järjestyksen ylläpitäminen, työtoiminnan ja viriketoiminnan järjestäminen.
Henkilökunta hoitaa lääkehoidon eli lääkkeiden jakaminen dosetteihin, annostellaan lisäksi lääkärin määräämät uudet lääkkeet, erilaiset hoitotoimenpiteet ja seurannat kuten diabeteksen hoidon kokonaisseuranta ja verenpainemittaukset.
Teriskodin henkilökuntamäärä on laskettu Valviran ohjeistuksen mukaan, mikä on palvelu- ja tukiasumisessa 0,3 työntekijää asiakasta kohden.

Hoitohenkilökunta on kahdessa työvuorossa klo 08.00 – 16.00.
Päivystäjä arkisin klo 06.00 – 08.15 ja 16.00 – 20.00 + varallaolo/puhelinpäivystys 20.00 – 06.00 sekä viikonloppuisin työaika 07.00 – 09.00, 14.00 – 20.00 + varallaolo 09.00 – 14.00 ja 20.00 – 07.00/puhelinpäivystys.

Työntekijä varallaolo aikana päivystää omassa kodissaan tai halutessaan Teriskotisäätiön järjestämässä tilassa, jossa on suihku/wc, keittiötila, oleskeluhuone, nukkumatilaa, jossa televisio. Päivystyksen tarkoituksena on luoda turvallisuutta asukkaille sekä ehkäistä mahdollisia turvallisuusriskejä. Teriskodin asukaille on järjestettynä puhelin, jolla asukkaat pystyvät ottamaan yhteyttä päivystäjään, toiminnanjohtajaan tai tarvittaessa suoraan 112.

Toiminnanjohtaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, kognitiivinen psykoterapeutti, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto (YAMK).
Lääkäri toimii kuukaudessa viikon kerralla (lääkäri + päivystäjä).
Lähihoitajia 2,
Oppisopimus, Lähihoitajaopiskelija, valmistuu kevät 2020.
Ohjaaja, Teriskotisäätiön palveluksessa 13 vuotta.
Päihdetyöntekijä, lääkehoidonkoulutus

Henkilökuntaa siivoukseen, ruokahuoltoon sekä muihin tukitehtäviin asiakasta kohden noin 0,1 – 0,15 henkilön työpanos.

Siivouksesta vastaava huolehtii päivittäisistä yhteistentilojen puhtaudesta ja tarvittaessa avustaa ja ohjaa asukkaita asukashuoneen siisteydessä.

Teriskodin keittiöhenkilökunta valmistaa kaikki asukkaiden laadukkaat ateriat, joissa huomioitiin ravintoympyrän mukaiset suositukset ja erityisruokavaliot. Ruoan
suunnittelussa huomioitiin asukkaiden toiveet. Ruokalista on näkyvillä viikoksi kerrallaan sekä Oiva-raportti näkyvissä, jossa selvitetään keittiön toiminnan laatu. Keittiöpalavereja n 1xkuukaudessa.

Vastaava keittiötyöntekijä, Kokki; Lounasruokien valmistus.
2 Keittiötyöntekijä, Suurtalouskokki.
2 Siivooja/keittiö.

Henkilökunnan työterveyspalvelut on järjestetty Akaan Toijalan Terveystalo.

6.1 Henkilökunnan kouluttautuminen

Henkilökunnan kouluttautuminen on tärkeätä, jotta Teriskodilla monimuotoinen osaaminen on turvattua. Henkilökunnalla on ollut oikeus koulutuksiin, josta on hyötyä työyhteisössä. Teriskodilla järjestetään sisäisiä työnohjauksellisia koulutuksia kerran kuukaudessa. Teriskodin työntekijöillä on kaikilla vähintään lähihoitajan koulutus tai kouluttautumassa lähihoitajaksi tai yli 10 vuoden työkokemus. Tavoitteena on että tulevaisuudessa kaikilla on vähintään lähihoitajan koulutus.

Ulkopuolisia koulutuksia olivat mm.
Kaksisuuntainen mielialahäiriö ja hoito
Taloustsemppari koulutus
Oikeudellinen ennakointi seminaari
Riippuvuuden synty ja hoito
Sininauhaliitto, yhteistyö
Ohjaajakoulutus
Valvira,
Ensiapu 1 koulutus
Naisten päihdetyön koulutus
Sininauhaliitto/seurakuntaopisto- johtamisen erikoisammattitutkinto

6.2 Opiskelijat ja työtoiminta

Lähihoitaja opiskelijoita oli lähiseutujen oppilaitoksista useita oppimassa päihdetyötä säännöllisesti koko vuoden ajan.
Lähihoitaja opiskelijoita Tredu Tampere 2, Valkeakoski 2
Lähihoitajan ammattitutkinto, oppisopimus Tredu, Tampere
Lähihoitajien tutustumiskäynti, Tredu 4

Pirkanmaan TE-toimiston kautta palkkatuella oli 3 henkilöä ja työkokeilussa 1. Akaan kaupungin kautta kuntouttavassa työtoiminnassa vuoden aikana 8 sekä säännöllisesti vapaaehtoistöissä 1-2 henkilö.

7. TILAT

Teriskotisäätiö sijaitsee omistamassaan Teristen vanhan koulun tiloissa n 5km päässä Toijalan keskustasta rauhallisessa maalaisympäristössä.
Teriskotisäätiöllä on asukaspaikkoja 10 ja tukiasuntoja 7. Asukashuoneita on 16, joista yksi on kahden hengen huone.

7.1 Päätalo

Päärakennuksessa (400m2), sijaitsee kaksi yhdenhengen huonetta ja yksi kahden hengen huone. Päätalon huoneissa asuu lähinnä uudet asukkaat väliaikaisesti, jolloin heidän vointia ja yleensä pärjäämistä voidaan paremmin seurata. Päätalossa asuu myös henkilöitä joilla liikkuminen on vaikeampaa esim. rollaattori käytössä.
Päätalossa sijaitsee oleskeluhuone, jossa televisio ja tietokoneet, ruokasali, keittiö + varastot ja toimistotilat. Pääeteisessä sijaitsee kaksi vessa, jossa toisessa on suihkumahdollisuus. Olohuone peruskunnostettiin ja maalattiin.

Yläkertaan rakennettiin kolme toimistoa, joista yksi on lääkehuoneena. Toimistotilat ovat kahden lukittavan oven takana, toimistoista varauloskäytävät sekä työturvallisuuden että paloturvallisuuden vuoksi. Palotikkaat ovat toimistojen molemmissa talon päissä.

Yläkerrassa on mahdollisuus henkilökunnan yöpyä omasta halustaan. ”päivystäjän”huone, pienkeittiö ja wc/suihkutila.

Entisestä lääkehuoneesta tehtiin keittiölle varasto, jossa seiniin laitettiin pyyhittävät pinnat, keittiön ruokavaraston seinät muutettiin pyyhittäviin pintoihin ja uudet pyyhittävät hyllystöt. Alakerran toimisto peruskorjattiin, seinät, lattiat ja kaapistot.

Kellarikerroksessa tehtiin asbestin poisto sekä tiloja kunnostettiin.

Päätalon keittiössä työskentelee kolme keittiöalan koulutuksen saanutta. Teriskodin ruoka on erittäin monipuolista ja laadukasta. Keittiö valmistaa ruoan alusta loppuun tuoreista eineksistä, harvakseltaan valmiseineksiä.

7.2 Autopirtti

Autopirtti: Yläkerrassa 5 asukashuonetta ja alakerrassa 1 asukashuone. Alakerrassa sijaitsevat kuntosali, biljardipöytä ja tikkataulu. Kuntoilutilat ovat hyvin asukkaiden käytössä. Jokaisella on oma huone.

7.3 Kauranen

Kauranen (tukiasunto): Omakotitalo, joka on jaettu asukashuoneisiin, yläkerrassa kaksi asukashuonetta ja yhteinen vessa, alakerrassa 3 asukashuonetta ja yhteinen vessa ja keittiötila. Jokaisella on oma huone.

7.4 Lääkärintalo

Lääkärintalo (tukiasunto) on kolmikerroksinen. Lääkärintalon alakerrassa 2 asukashuonetta. Huoneissa on pienkeittiö sekä yhteinen vessa. Yläkerrassa lääkäri asuu kuukaudessa viikon ajan. Keskikerroksessa keittiö, olohuone ja vessa sekä yläkerrassa makuu/oleskelutila.

7.5 Saunarakennus

Saunarakennuksessa on puusauna, pesutilat, pukuhuone, vessa sekä erillinen tupakkahuone. Saunarakennusta kehystää isokokoinen terassi. Sauna lämmitetään vähintään kolme kertaa viikossa. Saunan lämmittää Teriskodin asukas. Saunarakennusta peruskorjattiin ja kiuas vaihdettiin sekä uudet palotikkaat.

7.6 Autoverstas

Autoverstaassa on autokorjaamon laitteet. Asukkaiden on mahdollisuus korjata omia autojaan maanantaisin ja perjantaisin tai sovitusti. Asukkaan halutessaan voi osallistua
työterapiana autoverstaan toimintaan. Autoverstaan pellettitakka ja lämpöputkisto uusittiin sekä katolle palotikkaat.

7.7 Puuverstas

Asukkailla on mahdollisuus harrastaa erilaisia puutöiden tekemisiä. Puuverstaan seinät ja lattiat korjattiin sekä maalattiin. Puutyö koneita poistettiin ja uusittiin.

7.8 Askartelutila

Askartelutilassa on asukkaiden mahdollisuus tehdä mm. tietokoneiden korjauksia ja erilaisia maalaus- ym. askarteluja. Askartelutila on monipuolisessa käytössä.

7.9 Kuntoilutila
Autopirtin alakerrassa on isohko kuntosali, biljardi ja tikanheittotila. Kuntoilutila on ollut asukkaiden kesken ahkerassa käytössä. Henkilökunta järjestää tikanheittokilpailuja.

8. Ympäristö

Teriskodin aluetta on siivottu. Ulkoaluetta on tasoitettu, nurmikkoa, kukkia ja aitataimia istutettu. Alueen takaosaan Kaurasen ja lammen väli on porrastettu, johon on suunniteltu alueet kukille, marjapensaille ja hyötykasveille. Aluetta on muovattu Sininauhaliiton Tuomo Salovuori Green care projektin puutarhasuunnitelman mukaan.

Ympäristöä siivotaan ja muovataan kokoajan asukasystävälliseksi ja ympäristöturvalliseksi.

Teriskodilla hyvät koneet/laitteet talvella lumitöihin ja kesällä erilaisiin puhtaana/siisteyden pitoon.

8 VIRIKETOIMINTA

Teriskotisäätiöllä on tarjottavana asukkaille monenlaisia askareita sekä toimintaa. Asukkaiden omat voimavarat ja halukkuus huomioidaan yksilöllisesti tarjottavia palvelukokonaisuuksia rakentaessa. Tarjottavia palveluita yhteisössä on muun muassa
toiminnot, mihin muutoin asukkaalla ei olisi mahdollisuutta, voimavaroja ja kykenevyyttä kuten mm. hengellisyyteen, raittiuteen, elämänhallintaan, sosiaaliseen yhteistoimintaan ja työtoimintaan.

Askartelutilassa on järjestetty taide- ja askartelupajoja. Asukkaat ovat voineet myös itsenäisesti käyttää tilaa esim. tietokonekorjaukseen, himmelin tekoon.

Henkilökunta on huomioinut asukkaiden erilaiset tarpeet ja kiinnostukset. Tavoitteena on ollut että voimavarojen mukaan jokaiselle löytyisi jotain mielekästä sekä jotain jota on aikaisemmin kokenut mielekkääksi.

Teriskodin hengellisyys on otettu päivittäin huomioon ennen lounasta päivänsanalla ja ruokarukouksella. Teriskodilla on käynyt eri seurakunnista pitämässä hartauksia 1-2 kertaa kuukaudessa torstai-iltaisin, Akaan diakoni käynyt kaksi kertaa vuodessa kehi-

tysvamma päiväkerhon kanssa pitämässä hartaus ja laulu hetken. Asukkaiden käynti mahdollistettiin kirkossa käymiseen sunnuntaisin viemällä ja hakemalla.

Kuukauden ensimmäisenä torstaina Mia ja Harri Joki (Vain yksi tie) käyvät pitämässä hengellisen hartaus- ja lauluhetken.

Asukkaille järjestetty erilaisia toimintoja viikoittain, kuten tietovisailua, kortinpeluuta, bingoa, luku- ja näytelmäpiiriä. Säiden salliessa ulkoilupäiviä, petanqueta, mölkkyä sekä kukkien istuttamista/huolehtimista.

Teriskodin liikuntatilassa on voinut käydä kuntosalilla, pelata biljardia ja heittää tikkaa. Yhteisössä järjestettiin useaan otteeseen tikkakilpailut, mitkä olivat erittäin suosittuja ja näihin osallistui lähes kaikki asukkaat.

Asukkaiden kanssa järjestettiin kevät- ja Joulujuhla, jossa oli mieleenpainuvia esityksiä. Omaiset, ystävät ja yhteistyötahot oli kutsuttuja. Juhlien järjestäminen on lisännyt asukkaiden ja läheisten yhteistyötä.

Keskusteluryhmiä oli erilaisista aiheista, kuten mielialoista, päihteistä, tunteista ja monenlaisista tapahtumista mitä Suomessa ja ulkomailla tapahtunut. Vaikeista aiheista huolimatta ryhmät olivat ajatuksia ja tunteita herättäviä.

Heinäkuussa asukkaiden kanssa käytiin Valkeakosken maatilamatkailussa. Retkeen osallistui kaikki asukkaat.

Mahdollistettiin asukkaiden osallistuminen Akaan aikuissosiaalityön tarjoamaan kohtaamispaikka Narikan toimintaan.

Muutamia asukkaita käytettiin omaisten luona esim. vanhan äidin luona tai ristiäisissä ja hautajaisissa.

Suosittuja ovat olleet kirpputorireissut, jossa asukkaat ovat voineet ostaa tarvikkeita pienellä rahalla. Asukkaiden kanssa käytiin katsomassa Viialassa teatteriesitys. Retket Tuuriin, Hämeen Mokialle ja osallistuttiin päihdeleirille.

Kasvatettiin asukkaiden kanssa monivuotisia kukkia puutarhaa varten. Puutarhaan syksyllä istutettiin ruohon siemenet ja ensimmäiset kukat asukkaiden kanssa.

Ympäri vuoden järjestettiin grillaushetkiä, laulua ja muuta pientä mielekästä tekemistä. Omaisilla on ollut mahdollista osallistua halutessaan toimintoihin.

Teriskodilla esiintyivät Kristillisen työväenliiton puhallinorkesteri keväällä ja syksyllä sekä esiintyi Sommelo kuoro.

Osallistuttiin seurakunnan järjestämään jouluruokailuun.

Akaan eri puolueet käyneet syksyn aikana tutustumassa Teriskodin toimintaan

9. HENKILÖKUNNAN SISÄINEN TOIMINTA

Henkilökunnalla on käytössä omat sähköpostit, joihin viestitetään erilaiset asiatiedot, kuten pöytäkirjat, omavalvonnat, jotta kaikki on varmasti saanut asioista tiedon, tiedottaminen henkilökohtaisesti on lisännyt avoimuutta sekä tiedon kulkua.
Teriskotisäätiölle luotiin uudet kotisivut sekä niiden jatkuva päivitys.

Henkilökunnan aamuraportti arkipäivisin, jossa vaihdettiin työvuorossa tapahtuneita asioita sekä päivän tapahtumat. Nämä aamuiset hetket koettiin erittäin tärkeiksi työn jatkuvuuden ja selkeyden kannalta.

Hoitohenkilökunnan kokouksia pidettiin lähes kuukausittain erillisenä tai yhdistettynä koulutustilaisuuteen. Kokouksista tehtiin muistiot ja lähetettiin sähköpostin kautta jokaiselle.

Asukkaiden tietojen käsittelystä pidettiin keskustelua yllä. Asukaskirjausten tärkeyttä painotettiin. Asukkaiden tiedot, päiväraportti, kuntoutussuunnitelma, lääkehoito on lääkehoitohuoneen tietokoneella salasanan takana, ei yhteydessä nettiin tietoturvan säilymiseksi.

Asukkaiden paperit säilytetään yläkerran toimistossa, kahden lukollisen oven takana lukollisessa kaapissa. Jokaisella asukkaalla on oma kansio. Muut paperit, kuten henkilöstöön, hallintoon ym. pidetään toiminnanjohtajan toimiston lukituissa kaapeissa tai kassakaapissa.

Asukkaan kotiutuessa pyydettään palautetta Teriskotisäätiö jaksosta, mikä toiminut ja mikä ei, kehitysideat. Palautteet ovat olleet positiivisia.

Keittiöhenkilökunnan palavereja oli kerran kuukaudessa. Asukkaiden palautekysely oli kaksi kertaa vuodessa. Asukkaat ovat erittäin tyytyväisiä ruoan laatuun. Vastaukset käytiin läpi yhteisöpalaverissa.

Henkilökunta on erittäin motivoitunutta ja sitoutunutta työskentelemään ja kehittämään edelleen Teriskotisäätiötä. Hyvä työilmapiiri on näyttäytynyt hyvällä yhteishengellä, huumorilla ja vähäisillä sairauspäivillä.

Teriskotisäätiön hallitus on ollut kehittämässä toimintaa sekä antanut neuvoa ja tukea tarvittaessa. Hallituksella on ollut kiinnostusta Teriskodin toimintaan, muutoksiin ja kokonaisuuteen. Hallitus on antanut määrärahoja toiminnan parantamiseksi.

Teriskotisäätiön hallitus on suunnitellut tulevaa uudisrakennusta Teriskodin alueelle. Suunnittelua jatketaan edelleen. Pitkän aikavälin tavoitteena ovat mahdolliset uudisrakennukset. Teriskodin toimintaa kehitettäisiin monipuolisemmaksi lähikuntien toiveiden mukaiseksi, johon sisältyisi tehostettuasumispalvelu.

Teriskodin henkilökunta on kiitollinen hyvästä ja luottamuksellisesta yhteistyöstä useiden eri organisaatioiden kanssa. Yhteistyötä on lisätty useiden uusien eri tahojen kanssa.

Hyväntekeväisyytenä Teriskoti antaa käyttöön omaishoitajien tueksi sairaala tarvikkeita kuten mm. sairaalasänkyjä.
Henkilökunnan Tyky-päivä, ruokailu ja käynti ”pako-huoneessa” Tampereella.

Muu toiminta:
Syksyllä järjestettiin avoimet ovet, jossa asukkaat esittivät harrastuksiaan ja töitään, monipuoliset ulkopuoliset esiintyjät, kuten Tangokuningas Jouni Keronen, Mia ja Harri Joki sekä hevosajelua. Tutustumassa kävi n. 140 henkilöä.
Asukas- ja yhteistyöpalavereita Akaan, Urjalan, Kangasalan, Valkeakosken, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa.

Akaan ja Valkeakosken työllisyyspalveluiden kanssa yhteistyötä lisättiin, useita yhteistyöpalavereita.

Akaan Apteekin kanssa yhteistyötä, tarkastivat Teriskodin lääkejako ja –säilytystilat sekä lääkehoidon omavalvontasuunnitelman. Tyytyväisiä ovat nykyisiin muutoksiin.

Toijalan terveystalolta tehtiin työpaikkatarkastus sekä Tampereen palolaitokselta palotarkastus.

Teriskodilla asukkaiden paloharjoitus, jossa harjoiteltiin palokaluston käyttöä, kaikki osallistuivat.

Akaan Rotary-klubilta tutustumiskäynti.

Doma-Caren kanssa neuvottelua asiakastietorekisteristä.

S-marketin ja Tampereen ruokapankin ruokalahjoituksia jaettiin työttömien työtoiminta Horisonttiin ja päivätoimintakeskuksiin.

10. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Henkilökunnan kouluttautuminen, jotta Teriskodilla toteutuu ja lisääntyy asiakaslähtöisyys, palo- ja ensiapuvalmius sekä työturvallisuus. Tavoitteena on tieto/taidon vahvistaminen asukkaiden sekä henkilökunnan turvallisuuden lisäämiseksi. Tarkoituksena toiminnoilla ja koulutuksella saada tieto/taitoa asukkaiden omatoimisuuden tukemiseen, motivointiin sekä vastuuttamaan asukkaita omien asioiden hoitamiseen.

Vahvistaa ja monipuolistaa eri kuntien kanssa kuntayhteistyötä. Mahdollistaa lähettäville kunnille intervallipaikkoja sekä osallistumista Teriskotisäätiöllä järjestettäviin vertaistukiryhmiin.

Uusien harrastetilojen myötä kehitetään ja suunnitellaan uusia ryhmiä, kuten puutyöryhmä, askarteluryhmä sekä lukupiiri. Lisätään yhteistyötä eri seurakuntien ja muiden järjestöjen kanssa.

Annetaan Akaan yläasteiden 8 luokan oppilaalle kannustinrahaa opiskelemiseen. Suunnitellaan kesä- ja talvikaudelle tavaroiden ja vaatteiden lahjoituspäivää Toijalan torille.

Suunnitellaan yhteistyössä yhteistyötahojen kanssa koulutuksellista työnohjauksellista toimintaa molemminpuolisten tietojen ja taitojen vaihtamiseksi. Mielenterveystoimiston kanssa yhteistyö mm. ryhmien perustaminen.

Teriskotisäätiön yleisten- ja asukkaiden tilojen kunnostamista, ulkotilojen siistiminen, jossa mm. hyötykasvien sekä kukkien kasvattaminen viriketoimintana.

Varoja kartutetaan päihde- ja mielenterveysasumispalvelun uudisrakennusta varten.

Kehitetään yhteistyötä omaishoitajien kanssa. Teriskotisäätiö lainaa omaishoitajille heidän kotiin mm. sairaalasänkyjä ja muita tarvikkeita heidän tärkeän työnsä helpottamiseksi.

Teriskotisäätiön hallituksen sekä henkilökunnan yhteistyön lisääminen mm. keskustelutilaisuuksilla, avoimuudella ja säännöllisillä vierailuilla kodin arkipäivässä.

11. TIEDOT OLENNAISISTA MUUTOSTÖISTÄ TILIKAUDELLA

Ympäristön jatkuvaa siivousta ja ylimääräisten laitteiden hävitystä, edelleen.

Kellarikerroksen asbestin purku ja tilojen korjaus.

Keittiön uusi varastotila ja kylmiötilan muutostyöt .

Yläkerran toimistotiloihin rakennusluvat ja rakentaminen vinttitilaan. Työtilojen rakentamisessa huomioitu työturvallisuus mm. lukittavilla ovilla, huoneista ylimääräiset poistumistiet sekä toimistojen molemmissa päissä paloportaat.

Porakaivon pumpun vaihto uuteen.

Rakennuksiin laitettu nuohoustikkaat.

Saunaan vaihdettu uusi kiuas.

Koneiden kunnostusta ja uusimista.

Ulkovalaistusta lisättiin.

Olohuoneen/päiväsalin remontti.

Tiedot muutostöiden suunnitelmista

Yhteistentilojen remontti mm. ruokasalin lattiat ja huonekalut 2019
Asuintilojen- ja pihapiirin kunnostus 2019
Kaurasen parvekkeen ja paloportaiden täydellinen kunnostus kevät/kesä 2019
Uudisrakennuksen suunnittelua 2018-2019

11. TERISKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEN Lähipiiritoimet

Lähipiiritoimella tarkoitetaan kaikkia lähipiiriin kuuluvien kanssa tehtyjä oikeustoimia niiden kohteista tai nimikkeistä riippumatta. Näitä voivat olla esimerkiksi palveluiden ostaminen lähipiiriin kuuluvalta, tai palvelun myyminen lähipiiriin kuuluvalle, lähipiirin saamat etuudet ja palkat, lainan tai avustuksen antaminen tai erilaiset sopimukset. Oikeustoimi voi olla vastik-keellinen tai vastikkeeton.
Teriskotisäätiön hallituksen ja toiminnanjohtajan on aina täytettävä seuraavat asiat lähipiiritoimien osalta, jotta ne ovat ylipäätään säätiölain mukaan sallittuja: 1. Lähipiiritoimien tulee olla perusteltavissa säätiön tarkoituksen ja toimintamuotojen kautta. 2. Suppean lähipiirin osalta lähipiiritoimet tulee raportoida toimintakertomuksessa (palkat, palkkiot, apurahat ja tuet sekä taloudelliset merkittävät tavara- ja palveluostot).
Perheenjäsenellä tarkoitetaan aviopuolisoa ja avopuolisoa, omaa ja puolison lasta ja tämän puolisoa ja jälkeläistä sekä omaa ja puolison vanhempaa, isovanhempaa ja tämän vanhempaa. Muulla lähisukulaisella tarkoitetaan edellä 1–3 kohdassa ja perheenjäsentä koskevassa kohdassa tarkoitetun ihmisen sisarusta sekä sisar- ja velipuolta ja tämän aviopuolisoa ja avopuolisoa sekä tässä kohdassa tarkoitetun lasta ja lapsen jälkeläistä, vanhempaa ja isovanhempaa.
Suppeaan lähipiiriin kuuluvat edellä kohdissa 1–4 ja kohdassa 6 mainitut henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. Suppeaan lähipiiriin eivät kuulu kohdissa 1–3 tarkoitettujen ihmisten lähisukulaiset eivätkä näiden määräysvallassa olevat yhteisöt tai säätiöt.
Seuraavien edellytysten on aina täytyttävä lähipiiritoimien osalta, jotta ne ovat ylipäätään säätiölain mukaan sallittuja: 1. Lähipiiritoimien tulee olla perusteltavissa säätiön tarkoituksen ja toimintamuotojen kautta. 2. Suppean lähipiirin osalta lähipiiritoimet tulee raportoida toimintakertomuksessa.
Tavanomaisia lähipiiritoimia voivat olla esimerkiksi lähipiirille maksetut palkat ja palkkiot. Ohjeeseen voi liittää luettelon Säätiön tavanomaisista lähipiiritoimista.
Epätavanomaisia lähipiiritoimia voivat olla esimerkiksi lähipiirille myönnetyt apurahat ja tuet sekä taloudellisesti merkittävät tavara- ja palveluostot. Lisäksi lähipiiritoimia kirjatessa otetaan huomioon toimet konserni- tai perustajayhteisöjen kanssa. Kielletyllä taloudellisella edulla tarkoitetaan sellaista etua, jolle ei ole säätiön tarkoituksesta tai toiminnasta johtuvaa perustetta. Poikkeuksellinen toimi voi olla erimerkiksi merkittävän omaisuuserän myynti tai poikkeuksellisen suuri tai tavanomaisesta poikkeavalla tavalla myönnetty apuraha tai avustus.
Teriskotisäätiöllä on käytössä lähipiirirekisteri, joista selviää millä perusteella Säätiön lähipiirisuhteet muodostuvat.

Teriskotisäätiö noudattaa lähipiiriliiketoimissa seuraavia periaatteita:
1) Säätiö ei anna lainoja tai vakuuksia lähipiiriläisilleen.
2) Mikäli asiakkaan edustaja toimii säätiön hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä taikka toiminnanjohtajana, ei säätiö tähän perustuen anna asiakkaalle tai hänen lähipiirilleen alennusta tai muuta etua, vaan hänen tulee maksaa suoritteesta yhdenmukaisella tavalla muiden asiakkaiden kanssa.
3) Säätiön ottaessa palvelukseensa säätiön johtamiseen osallistuvien henkilöiden perheenjäseniä tai lähisukulaisia, noudatetaan palkkauksessa ja muutoinkin työsuhteessa yhdenmukaisia ehtoja muiden työntekijöiden kanssa.
4) Säätiön hankkiessa palveluita tai tavaroita lähipiiriin kuuluvilta, varmistetaan säätiön etu ja palvelun hinnoittelu korkeintaan markkina-arvoon käsittelemällä asia huolellisesti harkiten hallituksen kokouksessa.
5) Säätiön tilatessa perustajansa Kristillisen Työväen Liitto ry:n tai sen tytäryhteisön Sana ja Työn julkaisemia lehtiä tai ostaessa ilmoituksia em. yhteisöjen julkaisemissa lehdissä, hinnoittelun markkinaehtoisuus varmistetaan vertaamalla hintoja muiden vastaavien lehtien taksoihin.

Teriskotisäätiön valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Sisäinen valvonta kattaa säätiön prosessit ja järjestelmät, joilla varmistetaan, että säätiö toteuttaa tarkoitustaan ja varainhoito on suunnitelmallista. Ulkoisella valvonnalla tarkoitetaan tilintarkastusta sekä viranomaisten ja muiden ulkopuolisten tahojen suorittamaa valvontaa, jolla varmistetaan että säätiö toimii sääntöjensä ja lakien mukaan.
Teriskotisäätiön hallitukselle toiminnanjohtaja esittää hallituksen kokouksissa tuloksellisuuden, jossa seurataan asetettujen toimintatavoitteiden ja määrärahojen toteutumista sekä saatavia. Taloudelliset arviot esitetään suullisesti sekä kirjataan pöytäkirjaan. Nämä ovat esitetty vuosittain talousarviossa sekä toimintasuunnitelmissa. Hallituksessa on sovittu hallituksen jäsenistä kaksi tilintarkastajaa, jotka n. 4kk välein käyvät menot/tulot ym. kuittitositteet lävitse.

Tilivuonna 1.1.2018–31.12.2018 Teriskotisäätiössä ovat toteutuneet seuraavat lähipiiritoimet:
Lähipiiritoimet tilikaudella 1.1.2017-31.12.2017 Toimien ja taloudellisten etujen kuvaus
Säätiölain (487/2015) I osan 1 luvun 8 §:n mukainen lähipiirisuhteiden luonne: Säätiön hyväksi tehdystä työstä maksetut kokouspalkkiot ja palkat. Sopimukset sekä säätiön ja lähipiiriin kuuluvien välillä tehdyt kaupalliset toimet.
1) säätiön perustaja sekä sen tytäryhteisö – €
2) säätiön hallituksen jäsen ja varajäsen sekä tilintarkastaja -€
3) säätiön asiamies ja muu henkilö, joka osallistuu säätiön johtamiseen – €
4) 1-3 kohdassa tarkoitetun ihmisen perheenjäsen – € – €
5)1-3 kohdassa tarkoitetun ihmisen muu lähisukulainen – € – €
6) 1-5 kohdassa tarkoitetun ihmisen tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa oleva yhteisö ja säätiö – € – €
Teriskotisäätiölle on tehty laatukäsikirjat; osio 1 asiakkaille sisäinen toiminta, osio 2 hallinnollinen toiminta. Laatukäsikirjojen tarkoituksena on selkeyttää ja antaa henkilökunnalle ja hallitukselle tietoa ja avoimuutta, jolla parannetaan Teriskodin laatua. Näiden avulla pyritään varmistumaan tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä.

Teriskotisäätiön hallitus